设为首页 - 加入收藏 - 网站地图月夜星空文库网文档在线分享!
当前位置:月夜星空文库 > 电商 > 正文

枫桥夜泊古诗带拼音(枫桥夜泊古诗带拼音朗读)

时间:2022-07-19 来源:eisar.com.cn 作者:月夜星空文库网

平日里,让孩子背背古诗,不仅能培养孩子的背诵能力,增加知识积累,更可以熏陶文学素养。反复诵读可以激起学生丰富的想象,同样,丰富的想象又可以激发学生诵读的兴趣。在诵读中要善于调动学生的记忆表象,激发其想象。

前两天有家长留言说想要附带拼音的古诗汇总,今天我们特意整理出来50首,推荐给孩子们暑期背诵。

整理50首带拼音的古诗,小学生暑假培养语感必背!

01.咏鹅 骆宾王

é é é

鹅 , 鹅 , 鹅 ,

qū xiàng xiàng tiān gē

曲 项 向 天 歌 。

bái máo fú lǜ shuǐ

白 毛 浮 绿 水 ,

hóng zhǎng bō qīng bō

红 掌 拨 清 波 。

02.敕勒歌 北朝民歌

chì lè chuān yīn shān xià

敕 勒 川 , 阴 山 下 。

tiān sì qióng lú lǒng gài sì yě

天 似 穹 庐 , 笼 盖 四 野 。

tiān cāng cāng yě máng máng

天 苍 苍 , 野 茫 茫 ,

fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng

风 吹 草 低 见 牛 羊 。

03.春晓 孟浩然

chūn mián bù jué xiǎo

春 眠 不 觉 晓 ,

chù chù wén tí niǎo

处 处 闻 啼 鸟 。

yè lái fēng yǔ shēng

夜 来 风 雨 声 ,

huā luò zhī duō shǎo

花 落 知 多 少 。

04.回乡偶书 贺知章

shào xiǎo lí jiā lǎo dà huí

少 小 离 家 老 大 回 ,

xiāng yīn wú gǎi bìn máo shuāi

乡 音 无 改 鬓 毛 衰 。

ér tóng xiāng jiàn bù xiāng shí

儿 童 相 见 不 相 识 ,

xiào wèn kè cóng hé chù lái

笑 问 客 从 何 处 来 。

05.静夜思 李白

chuáng qián míng yuè guāng

床 前 明 月 光 ,

yí shì dì shàng shuāng

疑 是 地 上 霜 。

jǔ tóu wàng míng yuè

举 头 望 明 月 ,

dī tóu sī gù xiāng

低 头 思 故 乡 。

06.忆江南 白居易

jiāng nán hǎo fēng jǐng jiù céng ān

江 南 好 , 风 景 旧 曾 谙 。

rì chū jiāng huā hóng shèng huǒ

日 出 江 花 红 胜 火 ,

chūn lái jiāng shuǐ lǜ rú lán

春 来 江 水 绿 如 蓝 ,

néng bù yì jiāng nán

能 不 忆 江 南 ?

07.游子吟 孟郊

cí mǔ shǒu zhōng xiàn

慈 母 手 中 线 ,

yóu zǐ shēn shàng yī

游 子 身 上 衣 。

lín xíng mì mì féng

临 行 密 密 缝 ,

yì kǒng chí chí guī

意 恐 迟 迟 归 。

shuí yán cùn cǎo xīn

谁 言 寸 草 心 ,

bào dé sān chūn huī

报 得 三 春 晖 ?

08.元日 王安石

bào zhú shēng zhōng yī suì chú

爆 竹 声 中 一 岁 除 ,

chūn fēng sòng nuǎn rù tú sū

春 风 送 暖 入 屠 苏 。

qiān mén wàn hù tóng tóng rì

千 门 万 户 曈 曈 日 ,

zǒng bǎ xīn táo huàn jiù fú

总 把 新 桃 换 旧 符 。

09.登鹳雀楼 王之涣

bái rì yī shān jìn

白 日 依 山 尽 ,

huáng hé rù hǎi liú

黄 河 入 海 流 。

yù qióng qiān lǐ mù

欲 穷 千 里 目 ,

gèng shàng yī céng lóu

更 上 一 层 楼 。

10.望庐山瀑布 李白

rì zhào xiāng lú shēng zǐ yān

日 照 香 炉 生 紫 烟 ,

yáo kàn pù bù guà qián chuān

遥 看 瀑 布 挂 前 川 。

fēi liú zhí xià sān qiān chǐ

飞 流 直 下 三 千 尺 ,

yí shì yín hé luò jiǔ tiān

疑 是 银 河 落 九 天 。

11.早发白帝城 李白

zhāo cí bái dì cǎi yún jiān

朝 辞 白 帝 彩 云 间 ,

qiān lǐ jiāng líng yī rì huán

千 里 江 陵 一 日 还 。

liǎng àn yuán shēng tí bù zhù

两 岸 猿 声 啼 不 住 ,

qīng zhōu yǐ guò wàn chóng shān

轻 舟 已 过 万 重 山 。

12.江畔独步寻花 杜甫

huáng sì niáng jiā huā mǎn xī

黄 四 娘 家 花 满 蹊 ,

qiān duǒ wàn duǒ yā zhī dī

千 朵 万 朵 压 枝 低 。

liú lián xì dié shí shí wǔ

留 连 戏 蝶 时 时 舞 ,

zì zài jiāo yīng qià qià tí

自 在 娇 莺 恰 恰 啼 。

13.小池 杨万里

quán yǎn wú shēng xī xì liú

泉 眼 无 声 惜 细 流,

shù yīn zhào shuǐ ài qíng róu

树 荫 照 水 爱 晴 柔。

xiǎo hé cái lù jiān jiān jiǎo

小 荷 才 露 尖 尖 角,

zǎo yǒu qīng tíng lì shàng tóu

早 有 蜻 蜒 立 上 头。

14.悯农 李绅

chú Hé rì dāng wǔ

锄 禾 日 当 午 ,

hàn dī hé xià tǔ

汗 滴 禾 下 土 。

shuí zhī pán zhōng cān

谁 知 盘 中 餐 ,

lì lì jiē xīn kǔ

粒 粒 皆 辛 苦

15.晓出净慈寺送林子方 杨万里

bì jìng xī hú liù yuè zhōng

毕 竟 西 湖 六 月 中 ,

fēng guāng bù yǔ sì shí tóng

风 光 不 与 四 时 同 。

jiē tiān lián yè wú qióng bì

接 天 莲 叶 无 穷 碧 ,

yìng rì hé huā bié yàng hóng

映 日 荷 花 别 样 红 。

16.送元二使安西 王维

wèi chéng zhāo yù yì qīng chén

渭 城 朝 雨 浥 轻 尘 ,

kè shè qīng qīng liǔ sè xīn

客 舍 青 青 柳 色 新 。

quàn jūn gèng jìn yī bēi jiǔ

劝 君 更 尽 一 杯 酒 ,

xī chū yáng guān wú gù rén

西 出 阳 关 无 故 人 。

17.赋得古原草送别 白居易

lí lí yuán shàng cǎo

离 离 原 上 草 ,

yì suì yì kū róng

一 岁 一 枯 荣 。

yě huǒ shāo bù jìn

野 火 烧 不 尽 ,

chūn fēng chuī yòu shēng

春 风 吹 又 生 。

yuǎn fāng qīn gǔ dào

远 芳 侵 古 道 ,

qíng cuì jiē huāng chéng

晴 翠 接 荒 城 ,

yòu sòng wáng sūn qù

又 送 王 孙 去 ,

qī qī mǎn bié qíng

萋 萋 满 别 情 。

18.鹿柴 王维

kōng shān bù jiàn rén

空 山 不 见 人 ,

dàn wén rén yǔ xiǎng

但 闻 人 语 响 。

fǎn yǐng rù shēn lín

返 景 入 深 林 ,

fù zhào qīng tái shàng

复 照 青 苔 上 。

19.凉州词 王翰

pú tao měi jiǔ yè guāng bēi

葡 萄 美 酒 夜 光 杯 ,

yú yǐn pí pa mǎ shàng cuī

欲 饮 琵 琶 马 上 催 。

zuì wò shā chǎng jūn mò xiào

醉 卧 沙 场 君 莫 笑 ,

gǔ lái zhēng zhàn jǐ rén huí

古 来 征 战 几 人 回 ?

20.别董大 高适

qiān lǐ huáng yún bái rì xūn

千 里 黄 云 白 日 曛 ,

běi fēng chuī yàn xuě fēn fēn

北 风 吹 雁 雪 纷 纷 。

mò chóu qián lù wú zhī jǐ

莫 愁 前 路 无 知 己 ,

tiān xià shuí rén bù shí jūn

天 下 谁 人 不 识 君 。

21.出塞 王昌龄

qín shí míng yuè hàn shí guān

秦 时 明 月 汉 时 关 ,

wàn lǐ cháng zhēng rén wèi huán

万 里 长 征 人 未 还 。

dàn shǐ lóng chéng fēi jiàng zài

但 使 龙 城 飞 将 在 ,

bù jiào hú mǎ dù yīn shān

不 教 胡 马 度 阴 山 。

22.望天门山 李白

tiān mén zhōng duàn chǔ jiāng kāi

天 门 中 断 楚 江 开 ,

bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí

碧 水 东 流 至 此 回 。

liǎng àn qīng shān xiāng duì chū

两 岸 青 山 相 对 出 ,

gū fān yí piàn rì biān lái

孤 帆 一 片 日 边 来 。

23.长歌行 汉乐府

qīng qīng yuán zhōng kuí

青 青 园 中 葵 ,

zhāo lù dài rì xī

朝 露 待 日 晞 。

yáng chūn bù dé zé

阳 春 布 德 泽 ,

wàn wù shēng guāng huī

万 物 生 光 辉 。

cháng kǒng qiū jié zhì

常 恐 秋 节 至 ,

kūn huáng huā yè shuāi

焜 黄 华 叶 衰 。

bǎi chuān dōng dào hǎi

百 川 东 到 海 ,

hé shí fù xī guī

何 时 复 西 归 ?

shào zhuàng bù nǔ lì

少 壮 不 努 力 ,

lǎo dà tú shāng bēi

老 大 徒 伤 悲 。

24.绝句 杜甫

liǎng gè huáng lí míng cuì liǔ

两 个 黄 鹂 鸣 翠 柳 ,

yī háng bái lù shàng qīng tiān

一 行 白 鹭 上 青 天 。

chuāng hán xī lǐng qiān qiū xuě

窗 含 西 岭 千 秋 雪 ,

mén bó dōng wú wàn lǐ chuán

门 泊 东 吴 万 里 船 。

25. 竹里馆 王维

dú zuò yōu huáng lǐ

独 坐 幽 篁 里 ,

tán qín fù cháng xiào

弹 琴 复 长 啸 。

shēn lín rén bù zhī

深 林 人 不 知 ,

míng yuè lái xiāng zhào

明 月 来 相 照 。

26.梅花 王安石

qiáng jiǎo shù zhī méi

墙 角 树 枝 梅 ,

líng hán dú zì kāi

凌 寒 独 自 开 。

yáo zhī bù shì xuě

遥 知 不 是 雪 ,

wèi yǒu àn xiāng lái

为 有 暗 香 来 。

27.石灰吟 于谦

qiān chuí wàn jī chū shēn shān

千 锤 万 击 出 深 山 ,

liè huǒ fén shāo ruò děng xián

烈 火 焚 烧 若 等 闲 。

fěn shēn suì gǔ hún bù pà

粉 身 碎 骨 浑 不 怕 ,

yào liú qīng bái zài rén jiān

要 留 清 白 在 人 间 。

28.九月九日忆山东兄弟 王维

dú zài yì xiāng wéi yì kè

独 在 异 乡 为 异 客 ,

měi féng jiā jié bèi sī qīn

每 逢 佳 节 倍 思 亲 。

yáo zhī xiōng dì dēng gāo chù

遥 知 兄 弟 登 高 处 ,

biàn chā zhū yú shǎo yì rén

遍 插 茱 萸 少 一 人 。

29.七步诗 曹植

zhǔ dòu rán dòu qí

煮 豆 燃 豆 萁 ,

lù chǐ yǐ wéi zhī

漉 豉 以 为 汁 。

qí zài fǔ xià rán

萁 在 釜 下 燃 ,

dòu zài fǔ zhōng qì

豆 在 釜 中 泣 。

běn shì tóng gēn shēng

本 是 同 根 生 ,

xiāng jiān hé tài jí

相 煎 何 太 急 。

30. 望洞庭 刘禹锡

hú guāng qiū yuè liǎng xiāng hé

湖 光 秋 月 两 相 和 ,

tán miàn wú fēng jìng wèi mó

潭 面 无 风 镜 未 磨 。

yáo wàng dòng tíng shān shuǐ cuì

遥 望 洞 庭 山 水 翠 ,

bái yín Pán lǐ yī qīng luó

白 银 盘 里 一 青 螺 。

31.惠崇《春江晓景》 苏轼

zhú wài táo huā sān liǎng zhī

竹 外 桃 花 三 两 枝 ,

chūn jiāng shuǐ nuǎn yā xiān zhī

春 江 水 暖 鸭 先 知 。

lóu hāo mǎn dì lú yá duǎn

蒌 蒿 满 地 芦 芽 短 ,

zhèng shì hé tún yù shàng shí

正 是 河 豚 欲 上 时 。

32.题西林壁 苏轼

héng kàn chéng lǐng cè chéng fēng

横 看 成 岭 侧 成 峰 ,

yuǎn jìn gāo dī gè bù tóng

远 近 高 低 各 不 同 。

bù shí lú shān zhēn miàn mù

不 识 庐 山 真 面 目 ,

zhǐ yuán shēn zài cǐ shān zhōng

只 缘 身 在 此 山 中 。

33.乐游原 李商隐

xiàng wǎn yì bù shì

向 晚 意 不 适 ,

qū chē dēng gǔ yuán

驱 车 登 古 原 。

xī yáng wú xiàn hǎo

夕 阳 无 限 好 ,

zhǐ shì jìn huáng hūn

只 是 近 黄 昏 !

34.黄鹤楼送孟浩然之广陵 李白

gù Rén xī cí huáng hè lóu

故 人 西 辞 黄 鹤 楼 ,

yān huā sān yuè xià yáng zhōu

烟 花 三 月 下 扬 州 。

gū fān yuǎn yǐng bì kōng jìn

孤 帆 远 影 碧 空 尽 ,

wéi jiàn cháng jiāng tiān jì liú

惟 见 长 江 天 际 流 。

35.江雪 柳宗元

qiān shān niǎo fēi jué

千 山 鸟 飞 绝 ,

wàn jìng rén zōng miè

万 径 人 踪 灭 。

gū zhōu suō lì wēng

孤 舟 蓑 笠 翁 ,

dú diào hán jiāng xuě

独 钓 寒 江 雪 。

36. 游园不值 叶绍翁

yīng lián jī chǐ yìn cāng tái

应 怜 屐 齿 印 苍 苔 ,

xiǎo kòu chái fēi jiǔ bù kāi

小 扣 柴 扉 久 不 开 。

chūn sè mǎn yuán guān bù zhù

春 色 满 园 关 不 住 ,

yī zhī hóng xìng chū qiáng lái

一 枝 红 杏 出 墙 来 。

37.枫桥夜泊 张继

yuè luò wū tí shuāng mǎn tiān

月 落 乌 啼 霜 满 天 ,

jiāng fēng yú huǒ duì chóu mián

江 枫 渔 火 对 愁 眠 。

gū sū chéng wài hán shān sì

姑 苏 城 外 寒 山 寺 ,

yè bàn zhōng shēng dào kè chuán

夜 半 钟 声 到 客 船 。

38.寻隐者不遇 贾岛

sōng xià wèn tóng zǐ

松 下 问 童 子 ,

yán shī cǎi yào qù

言 师 采 药 去 。

zhǐ zài cǐ shān zhōng

只 在 此 山 中 ,

yún shēn bù zhī chù

云 深 不 知 处 。

39.咏柳 贺知章

bì yù zhuāng chéng yī shù gāo

碧 玉 妆 成 一 树 高 ,

wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo

万 条 垂 下 绿 丝 绦 。

bù zhī xì yè shuí cái chū

不 知 细 叶 谁 裁 出 ,

èr yuè chūn fēng sì jiǎn dāo

二 月 春 风 似 剪 刀 。

40.清明 杜牧

qīng míng shí jié yǔ fēn fēn

清 明 时 节 雨 纷 纷 ,

lù shàng xíng rén yù duàn hún

路 上 行 人 欲 断 魂 。

jiè wèn jiǔ jiā hé chù yǒu

借 问 酒 家 何 处 有 ,

mù tóng yáo zhǐ xìng huā cūn

牧 童 遥 指 杏 花 村 。

41.饮湖上初晴后雨 苏轼

shuǐ guāng liàn yàn qíng fāng hǎo

水 光 潋 滟 晴 方 好 ,

shān sè kōng méng yǔ yì qí

山 色 空 濛 雨 亦 奇 。

yù bǎ xī hú bǐ xī zǐ

欲 把 西 湖 比 西 子 ,

dàn zhuāng nóng mǒ zǒng xiāng yí

淡 妆 浓 抹 总 相 宜 。

42. 凉州词 王之涣

huáng hé yuǎn shàng bái yún jiān

黄 河 远 上 白 云 间 ,

yī piàn gū chéng wàn rèn shān

一 片 孤 城 万 仞 山 。

qiāng dí hé xū yuàn yáng liǚ

羌 笛 何 须 怨 杨 柳 ,

chūn fēng bù dù yù mén guān

春 风 不 度 玉 门 关 。

43.江南春 杜牧

qiān lǐ yīng tí lǜ yìng hóng

千 里 莺 啼 绿 映 红 ,

shuǐ cūn shān guō jiǔ qí fēng

水 村 山 郭 酒 旗 风 。

nán cháo sì bǎi bā shí sì

南 朝 四 百 八 十 寺 ,

duō shǎo lóu tái yān yǔ zhōng

多 少 楼 台 烟 雨 中 。

44.竹枝词 刘禹锡

yáng liǔ qīng qīng jiāng shuǐ píng

杨 柳 青 青 江 水 平 ,

wén láng jiāng shàng chàng gē shēng

闻 郎 江 上 唱 歌 声 。

dōng biān rì chū xī biān yǔ

东 边 日 出 西 边 雨 ,

dào shì wú qíng què yǒu qíng

道 是 无 晴 却 有 晴 。

45.题临安邸 林升

shān wài qīng shān lóu wài lóu

山 外 青 山 楼 外 楼 ,

xī hú gē wǔ jǐ shí xiū

西 湖 歌 舞 几 时 休 。

nuǎn fēng xūn dé yóu rén zuì

暖 风 熏 得 游 人 醉 ,

zhí bǎ háng zhōu zuò biàn zhōu

直 把 杭 州 作 汴 州 。

46. 示儿 陆游

sǐ qù yuán zhī wàn shì kōng

死 去 元 知 万 事 空 ,

dàn bēi bù jiàn jiǔ zhōu tóng

但 悲 不 见 九 州 同 。

wáng shī běi dìng zhōng yuán rì

王 师 北 定 中 原 日 ,

jiā jì wú wàng gào nǎi wēng

家 祭 无 忘 告 乃 翁 。

47.夏日绝句 李清照

shēng dāng zuò rén jié

生 当 作 人 杰 ,

sǐ yì wéi guǐ xióng

死 亦 为 鬼 雄 。

zhì jīn sī xiàng yǔ

至 今 思 项 羽 ,

bù kěn guò jiāng dōng

不 肯 过 江 东 。

48.泊船瓜州 王安石

jīng kǒu guā zhōu yī shuǐ jiān

京 口 瓜 洲 一 水 间 ,

zhōng shān zhǐ gé shù chóng shān

钟 山 只 隔 数 重 山 。

chūn fēng yòu lǜ jiāng nán àn

春 风 又 绿 江 南 岸 ,

míng yuè hé shí zhào wǒ huán

明 月 何 时 照 我 还 ?

49.春夜喜雨 杜甫

hǎo yǔ zhī shí jié

好 雨 知 时 节 ,

dāng chūn nǎi fā shēng

当 春 乃 发 生 。

suí fēng qián rù yè

随 风 潜 入 夜 ,

rùn wù xì wú shēng

润 物 细 无 声 。

yě jìng yún jù hēi

野 径 云 俱 黑 ,

jiāng chuán huǒ dú míng

江 船 火 独 明 。

xiǎo kàn hóng shī chù

晓 看 红 湿 处 ,

huā zhòng jǐn guān chéng

花 重 锦 官 城 。

50.己亥杂诗 龚自珍

jiǔ zhōu shēng qì shì fēng léi

九 州 生 气 恃 风 雷 ,

wàn mǎ qí yīn jiū kě āi

万 马 齐 喑 究 可 哀 。

wǒ quàn tiān gōng chóng dǒu sǒu

我 劝 天 公 重 抖 擞 ,

bù jū yī gé jiàng rén cái

不 拘 一 格 降 人 才 。

相关文库:ch(1)nsh(1)

(月夜星空文库:admin)

(0)
0%
(0)
0%